Декларация за експлоатационни показатели

В следващите документи могат да се видят декларациите за експлоатационни показатели съгласно Регламент 305/2011 на ЕС за строителните продукти: