Често задавани въпроси

Защо се отварят нутовете на клик съединенията?

Клик съединенията са отварят само, ако плочите се охладят! Това може да стане поради следните причини:

 • Клик съединенията не са били фиксирани чисто - без „кликване“! (само с притискане/били са замърсени)
 • Клик съединенията са били повредени при фиксирането (набити)!
 • Плочите са се нагрели силно и са огънати (напр. поради слънчево облъчване!) – поради това нутът на клик съединението се е освободил (евент. е повреден) – при охлаждане се отваря!
 • Плочите са положени топли през лятото - охлаждат се и се блокират поради тежки предмети, слепващи кит фуги, плочи в касите на вратите и т.н!
 • Подложката е твърде мека и твърде дебела! Плочите се притискат, огъват се и се освобождават.

Подът се огъва или става вълнообразен!

Подът се огъва само, ако плочите се нагреят и не могат да се изравнят! Това може да стане поради следните причини:

 • Плочите са положени студени!
 • Плочите са изложени на директно слънчево облъчване и се разтягат!
 • Плочите са били огрявани от силни прожектори или спотове и по този начин са се нагрели (напр. в изложбени помещения)
 • В основата има деформационни фуги (напр. в циментовата замазка), които са покрити с плочи!

Клик съединенията се огъват! Това може да стане поради следните причини:

 • Плочите не са били фиксирани старателно, а са били набити!
 • Нутът на клик съединението е бил замърсен при фиксирането!
 • Плочите са се нагрели силно и не могат да се изравнят!
 • В основата има деформационни фуги (напр. в циментовата замазка), които са покрити с плочи!
 • Подложката е твърде мека и твърде дебела! Плочите се притискат, огъват се и се освобождават.

Подът мирише неприятно!

За съжаление не е възможно да бъде произведен винил, който да няма никаква миризма. Съгласно Директиви DIN EN 16000 след 28 дни тези миризми отшумяват дотолкова, че вече не пречат.

Вредни ли са веществата, които предизвикват миризмата?

Не! Според доклада от теста на ТÜV съгласно DIN EN 16000 на френската директива VOC за нашите плочи се потвърждава, че са разрешени за най-високия клас A+ за жилищни зони.

Какви компоненти се съдържат в плочите?

Резултат [mg/m3] Клас A+
Формалдехиди 5 A+ < 10
Ацеталдехиди 10 A+ < 200
Толуени 16 A+ < 300
Тетрахлоретени n.d. A+ < 250
Ксилени n.d. A+ < 200
1,2,4- триметилбензени n.d. A+ < 1000
1,4- дихлорбензени n.d. A+ < 60
Етилбензени n.d. A+ < 750
2-бутоксиетанол n.d. A+ < 1000
Стирени n.d. A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Какво термично съпротивление има виниловият под?

Термичното съпротивление на нашите винилови плочи (5 mm) съгласно EN 12664 / EN12524 е 0.067 m2•K/W

Дефиниция за топлинно съпротивление:
Rth = ∆T / Qv
∆T = температурна разлика
Qv = топлинен поток
Дефиниция за топлопроводимост:
λ = l / (Rth • A)
Единицата за топлинно съпротивление е K/W (Kelvin / Watt)

Предимство на изчисление с „термично съпротивление“:
Стойностите на отделните пластове на подовата конструкция могат да бъдат събрани!
Подови отопления: Сумата от стойностите на всички подови покрития не трябва да надвишава 0.15 m2•K/W

Сравнения: 25cm бетонова основа Rth = 0.10 m²•K/W
7cm подложен под от цимент Rth = 0.05 m²•K/W
Подложка dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm плоча от дървесни частици Rth = 0.171 m²•K/W
30mm масивна борова дървесина Rth = 0.231 m²•K/W
Керамични плочи (фаянсови плочки) Rth = 0.010 m²•K/W

Антистатичен ли е подът?

Съгласно доклада от теста максималният заряд за хора на нашите винилови плочи е 1,84 kV! Съгласно EN 1815 не бива да се надвишава максималният заряд 2 kV, за да може подът да се определя като "антистатични"! Така подът е антистатичен!

Внимание: При много деликатни подове (операционни помещения, помещения за производство на електронни компоненти и т.н.) се изискват по-ниски стойности!

Плочите имат надстърчания или леки цепнатини!

Съгласно EN 649 и EN 651 допускът за подове от PVC е 0.2mm (ок. 2 x дебелината на магнитна карта), затова може да бъде направена рекламация само за по-големи надстърчания или по-широки цепнатини.

Подът има дефекти в декора, огъва се и т.н.!

Съгласно приложените стандарти дефектите трябва да са видими от ок. 1.80m височина (височина на очите) със светлина отвесно отгоре или отзад на ок. 2.40 m пред върха на обувките, за да може да бъде приета рекламация. Не могат да бъдат приети рекламации, които са видими само от клекнало положение при срещуположна светлина!

Към какъв клас на износоустойчивост (EN 685) са причислени плочите?

 • Плочи с 0,1 mm защитен слой: Клас на износоустойчивост 21
 • Плочи с 0,3 mm защитен слой: Клас на износоустойчивост 23/31
 • Плочи с 0,5 mm защитен слой: Клас на износоустойчивост 33/42

Жилищни зони, които се предвидени за частно ползване
 • 21 среден / нисък: Зони с ниско или временно използване, спални
 • 22 нормален / среден: Зони със средно използване Жилищни помещения, входни коридори
 • 23 силен: Зони с интензивно използване Жилищни помещения, входни коридори, столови и коридори

Зони за промишлени цели, които са предвидени за обществено и промишлено използване
 • 31 среден: Зони с ниско или временно използване Хотели, спални, конферентни зали, малки офиси
 • 32 нормален: Зони със средна интензивност на движение Класни стаи, малки офиси, хотели, бутици
 • 33 силен: Зони със силна интензивност на движение Коридори, магазини, лобита, училища, големи офиси
 • 34 много силен: Зони с интензивно използване Многофункционални халета, помещения с гишета, магазини

Промишлени зони, които са предвидени за лека промишленост
 • 41 среден: Зони, в които се работи предимно в седнало положение и където понякога се използват леки превозни средства. Сервизи за електроника, фина механика
 • 42 нормален: Зони, в които се работи предимно в изправено положение и/или с движение на превозни средства. Складови помещения, сервизи за електроника
 • 43 силен: Други промишлени зони Складови помещения, производствени халета

Към каква група на износване спадат нашите видилови плочи (EN 660-2)?

Нашите винилови плочи спадат към група Т

2.1 Класифициране на еластични подови покрития

2.1.1 EN 649, класифициране на хомогенни и хетерогенни подови покрития от PVC

При първата стъпка се установява (таблица 1), към каква група на износване е причислена подовата настилка.

Таблица 1
Група на износване T P M F
Загуба на дебелина mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Загуба на обем mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Подовите покрития с прозрачен защитен слой автоматично - без проверка - спадат към група на износване T!